تارخچه مبلمان

مبلمان و رویه کوبی مبل : تاریخچه

صنعت گران تمدنهای یونان و مصر باستان، علی رغم سادگی نسبی ابزارهایشان ،کاناپه ها و تختهایی مخصوص استراحت در طول روز ساختند که طرحهای آنها برای مدتهای مدید سازندگان مبل را با زیباترین فرمهای ابتدایی تامین می کرد. از مصر دوران فراعنه و یونان باستان تنها تعداد قلیلی مبلمان واقعی باقی مانده است.